Bo og leve

Regionhovedstaden har en sentral beliggenhet og er et viktig knutepunkt mellom to dalfører, Oslo, Gardermoen Lufthavn og havnebyen Drammen. Byen er dynamisk og velfungerende og tilbyr både urbane og grønne kvaliteter. Attraktive byrom, bytorg, historiske bygninger og moderne arkitektur bidrar til å gi Hønefoss en helt særegen stedsidentitet.

 

 

Bo, leve og arbeide

Gjennom hele sin historie har Hønefoss vært en ressurssterk by. To elvevassdrag og fossen midt i byen, har sørget for rikelig tilgang på fornybar energi som har dannet grunnlag for tradisjonell industri. Byens næringsprofil har med årene endret seg fra dette og til et senter for kunnskapsbasert næring.

Hønefoss er regionens handels- og servicesentrum med et komplett og moderne handelstilbud. En rekke teater- og konsertarenaer byr på et rikt og variert kulturliv.

Status som universitetsby og regionssenter gir Hønefoss innovasjons- og vekstmuligheter for kunnskapsbaserte næringer. Campus Ringerike er også base for LUNA, arena for næringsutvikling og vekst. Dette arbeidsfellesskapet sikrer tett kobling og gode synergier mellom lokalt næringsliv, kommunen, akademia og øvrige utdanningsinstitusjoner.

Det er gjort betraktelige investeringer innenfor sosial infrastruktur, med et moderne og fremtidsrettet sykehus, kommunal satsning på økt kvalitet i grunnskolen og fylkets satsning på videregående skole i Ringerike. Samlet sett har dette gjort Hønefoss til et attraktivt sted å bo, leve og arbeide – i dag og for fremtiden.

Rigget for vekst

Ringeriksporteføljen (tidligere Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16) gir Hønefoss InterCity togforbindelse og ny firefelts motorvei. Dette vil knytte Hønefoss og Ringeriksregionen tettere opp mot Oslo, med en reisetid på ned mot 30 minutter. Selve stasjonsområdet er plassert i sentrum, og det binder Intercity-toget og bykjernen tett sammen. Dette danner grunnlag for bærekraftig vekst og fortetting innenfor byens grenser med nærhet til liv og aktivitet.

Hønefoss har et omfattende fortettingspotensial innen bolig- og næringsprosjekter. En bevisst fortettingsstrategi bidrar til høyere arealutnyttelse uten at det påvirker byens opprinnelige karakter og identitet. Utviklingsområdene Vestre Torg, Lloyds Marked og Øya, som ligger tett på byens stasjonsområde og trafikknutepunkt, er begge eksempler på omfattende utviklingsprosjekter i pågående planprosesser.

Invest in Ringerike består av

Våre samarbeidspartnere