Prestmoen

Traséen for Fellesprosjektet, Ringeriksbanen og nye E16 vil skjære rett gjennom det arealet som utgjør Prestemoen. Dette gjør området unikt for næringsutvikling og verdiskapning i Ringeriksregionen.

Fremtidens port til Hønefoss

Når Ringeriksbanen og nye E16 står klar, vil traséen krysse det 2.000 dekar store området Prestmoen, sørvest for Hønefoss by. Nå planlegges området med et ønske om å dekke behovet av en fremtidsrettet næringsutvikling. Dét skaper grunnlag for en lokal utvikling og verdiskapning i lavutslippsøkonomien som vekstnæring. Dette skal skje i en helt ny næringspark i Ringerike.

Prestmoen eies av Opplysningsvesenets Fond (Ovf), mens Clemens Eiendom, et heleid datterselskap av Ovf, står for kommersiell utvikling av fondets eiendommer i et samfunnsnyttig perspektiv. Clemens Eiendom er i samarbeid med det lokale eiendomsselskapet AKA, i en prosess om en ambisiøs og bærekraftig utvikling av området.

Bærekraftig verdiskapning

Det bæres en målsetning om å skape flere arbeidsplasser, økt bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst i regionen. Ambisjonen er å løfte Ringeriksregionen som et klart eksempel for den nye bærekraftige næringen, og ved dette tiltrekke seg anerkjente selskaper med attraktive arbeidsplasser.

Prestmoen næringsområde vil utgjøre et viktig knutepunkt for trafikk til og fra Oslo, Bergen, Drammen og Gardermoen. Området ligger eksponert mot ny vei og bane, hvor arkitektur og materialvalg bevisst vil utformes for å skape etableringslyst. Samtidig vil gode løsninger for ulike transportformer knytte næringsområdet tett mot Hønefoss by.

Inkluderende prosess

En mulighetstudie som ble gjennomført i 2018, illustrerer ambisjonene i prosjektet med næringer, opplevelser og attraksjoner som et bidrag i å sikre boligvekst og arbeidsplasser fremover. Prosjektet skal utnyttes på en samfunnsnyttig måte som er forenlig med ønsker og behov fra kommune og befolkning.

Det planlegges for næringer, opplevelser og attraksjoner som ikke finnes på Ringerike fra før, og som vil bidra til å styrke stedsattraktiviteten betraktelig. Naturlige korridorer skal bevare skog, mens bebyggelsen skal skjermes for støy fra vei og bane. Det prioriteres å sikre kvaliteter i bakenforliggende tur- og rekreasjonsområder. Det er ønskelig å åpne for en medvirkningsprosess for å sikre særinteresser i området.

Kontaktinformasjon

Prestmoen

Telefon: 915 93 195

Email: khh@bykon.no

Gå til nettsted


Våre samarbeidspartnere