Follummoen Næringspark

Follummoen planlegges videre for satsing på kraftkrevende virksomhet. Området er allerede veletablert med flere industribedrifter og tilgjengelige og byggeklare tomter. Sentral beliggenhet, svært gode grunnforhold og ideell plassering med hensyn til kraftforsyning. Ny reguleringsplan og økt kraftforsyning vil gi et vesentlig økt potensiale de neste årene.

Ringerikskraft : - målbærer for kraftkrevende industrietablering

Energikonsernet Ringerikskraft (RIK) er en viktig fasilitator i arbeidet med å sørge for etableringer av norsk og internasjonal kraftkrevende industri i Ringeriksregionen. Målsetningen er å innta posisjonen som den foretrukne leverandøren for all kraftkrevende industri i Norge innen 2025.

RIK har hovedkontor på Hønefoss og produserer miljøvennlig energi fra 9 hel- og deleide kraftstasjoner. Hovedmarkedsområde er Østlandet, med nasjonale og internasjonale satsinger innenfor marked- og entreprenørvirksomhet. Virksomhetsområder er produksjon av strøm, strømnett, salg av strøm og smarthusteknologi, elbilladere, nærvarmeanlegg og varmepumper.

«Det vi kan tilby på Ringerike er unikt og lett å ta med seg ut i verden når vi selger inn regionen som lokasjon for kraftkrevende industrietableringer», Pelle Gangeskar, Ringerikskraft (RIK).

Kraft-region

Alt ligger til rette for etablering av kraftkrevende industri i Ringeriksregionen. Datasenter, batteri- og hydrogenfabrikker og annen elektrisk, kraftkrevende industri er en viktig satsing for regionen og det lokale næringslivet.

Store mengder ubrukte, fornybare kraftressurser ligger på vent. Nyetableringer og prosjekter kan komme raskt i gang uten å bruke lang tid og mye penger på infrastruktur. Regionen har lenge vært proaktiv og har opparbeidet seg en solid portofølge av kraftkrevende industri. Disse er allerede kommet langt i sine prosjekter. Flere store nyetableringer er på gang. Ringerikskraft spiller en sentral rolle i de aller fleste av disse.

Bærekraftig utnyttelse av energiressursene

I samarbeid med sentrale lokale aktører er Ringerikskrafts fremtidige satsingsområde utvikling av gode og bærekraftige løsninger med gjenvinning og smart bruk av overskuddsvarme fra datasentre og annen kraftkrevende industri. Kjøleteknologi skal gjøre datasentre mer energieffektive og forbedre utnyttelsen av overskuddsvarme. Det jobbes derfor med etablering av aktører som kan utnytte denne overskuddsvarmen og som ønsker samlokalisering med datasentre. Målsetningen er smart energibruk, sirkulær utnyttelse av ressurser, klimagevinst, verdiskapning og arbeidsplasser.

Kontaktinformasjon

Follummoen Næringspark


Våre samarbeidspartnere